Skip to main content

La neteja municipal costarà uns 220 milions en 10 anys

  • Josep M. Roca

Tenir neta Santa Coloma costarà, com a mínim, una mitjana de 22 milions d’euros anuals. Així es desprèn del plec de condicions aprovat per la darrera Junta de Govern del nou contracte per cobrir els serveis de neteja que s’ha dividit en quatre lots i que en total té un valor estimat de 214 milions

El primer lot inclou la recollida de residus de la fracció resta (les escombraries no reciclables) i la neteja dels carrers de la ciutat, un servei que ara fa l’empresa Prezero. El valor estimat es calcula en 128,7 milions. El segon lot incorpora la recollida selectiva (els containers de color) i la dels elements voluminosos i de servei a domicili i industrials (mobles, cartons, etc.). El valor estimat és de 61,5 milions. Aquests dos lots tenen una durada de 8 anys més dos possibles de pròrroga i inclouen una revisió de preus anuals segons el barem establert (prop d’un 2 per cent). El tercer lot inclou l'adquisició dels containers que seran necessaris i, per tant, es tracta d’un subministrament que valora el cost de la seva compra. El valor és de 3’1 milions. El quart contempla els serveis de control, seguiment i retribució dels serveis prestats i es contracta per 4 anys i una sola pròrroga.  El valor és 0,54 milions.

El total de 213 milions es rebaixarà de manera notable en la licitació que faran les empreses que optin a prestar els serveis; però quedarà compensat (i probablement sobrepassat) al llarg dels anys per les revisions anuals que s’apliquin. S’espera que tot el procés de licitació que s’ha de publicar al BOP, al DOG i al DEUO i en el que poden intervenir empreses de tot Europa, s’acabi a l’agost per signar els contractes abans de l’octubre quan acaba la contracta de Prezero. La de Cespa ho fa el gener de 2025.